SGB06607.jpg

言之有物影像工作室

 

 

我是楊逸群,言之有物影像工作室的創辦人,成立於2020年。

​擔任導演、攝影、編劇等多種不同角色,

 

AWARDS & RECOGNITIONS

 

 

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City